Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Przeładunek towarów / Przeładunek towarów w portach morskich / "BULK CARGO - PORT SZCZECIN"

"BULK CARGO - PORT SZCZECIN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BULK CARGO - PORT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

7 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000070504


REGON

810622789


NIP

8520600325

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

112 870


Kapitał własny

30 723


Zysk brutto

9039


Dług

7829

Zysk operacyjny

9821


Aktywa

60 763


Zysk Netto

8088

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
50 077
49 762
60 763
Pasywa razem
50 077
49 762
60 763

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
70 589
75 906
112 870
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
65 243
71 903
94 887
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
5346
4003
17 983
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
7919
7480
8789
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-2573
-3477
9194
Pozostałe przychody operacyjne
4943
4470
1081
Pozostałe koszty operacyjne
1732
2975
453
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
638
-1982
9821
Przychody finansowe
2
1
43
Koszty finansowe
353
242
825
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
287
-2222
9039
Podatek dochodowy
-191
981
952
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
-3203
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
478
0
8088

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
25 699
26 178
22 975
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
25 699
26 178
22 975
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
26 178
22 975
30 723
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
26 178
22 975
30 723

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2265
979
446
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2367
1039
523
Środki pieniężne na początek okresu
4599
2232
3271
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2334
3211
3717

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Grzegorz Adam Dorozik

Od 6 października 2015

Prezes Zarządu

Wojciech Pysiak

Od 14 lutego 2024

Członek Zarządu

Adam Jarosław Czarnul

Od 14 lutego 2024

Członek Zarządu

Robert Stanisław Łuszczykiewicz

Od 3 lutego 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaLeon Zygmunt Dorozik771630.14
FirmaRhenus Beteiligungen International Gmbh -169.86