Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / "IREKS PROKOPOWICZ"

"IREKS PROKOPOWICZ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"IREKS PROKOPOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 grudnia 2001


Kapitał zakładowy

2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000072622


REGON

670198411


NIP

7962206116

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

47 601


Kapitał własny

14 131


Zysk brutto

3172


Dług

172

Zysk operacyjny

3086


Aktywa

22 913


Zysk Netto

2507

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
22 913
Pasywa razem
22 913

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
47 601
Koszty działalności operacyjnej
44 576
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3025
Pozostałe przychody operacyjne
116
Pozostałe koszty operacyjne
55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3086
Przychody finansowe
86
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3172
Podatek dochodowy
665
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2507

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
13 484
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
13 484
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
14 131
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
11 624

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1520
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1520
Środki pieniężne na początek okresu
7459
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5939

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Anna Prokopowicz Duglica

Od 21 sierpnia 2009

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAnna Katarzyna Prokopowicz Duglica-225.00
Firma"ireks" Gmbh -2275.00