Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych / "INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND"

"INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 lutego 2002


Kapitał zakładowy

178 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000072918


REGON

092966053


NIP

5562421206

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

82 685


Kapitał własny

19 522


Zysk brutto

2774


Dług

4862

Zysk operacyjny

3297


Aktywa

28 338


Zysk Netto

2145

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
29 694
38 411
28 338
Pasywa razem
29 694
38 411
28 338

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
42 800
80 551
82 685
Koszty działalności operacyjnej
41 838
73 726
79 794
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
963
6825
2891
Pozostałe przychody operacyjne
955
1351
481
Pozostałe koszty operacyjne
14
98
75
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1904
8078
3297
Przychody finansowe
23
21
25
Koszty finansowe
299
157
548
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1628
7942
2774
Podatek dochodowy
370
1340
629
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1258
6602
2145

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9532
10 790
17 377
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9532
10 774
17 377
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 790
17 377
19 522
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 790
17 377
19 522

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1486
4227
869
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1532
4160
890
Środki pieniężne na początek okresu
248
1779
5939
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1734
6006
6808

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Frank Noeltgen

Od 30 sierpnia 2023

Członek Zarządu

Mirco Melato

Od 12 lutego 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"mepol" S.r.l. -2100.00