Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana / "IZOLACJA - JAROCIN"

"IZOLACJA - JAROCIN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

16 stycznia 2002


Kapitał zakładowy

798 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000077251


REGON

250569806


NIP

6170001616

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2019

Jednostki: tys. zł

Przychody

27 680


Kapitał własny

11 942


Zysk brutto

941


Dług

442

Zysk operacyjny

1048


Aktywa

16 668


Zysk Netto

688

Bilans (tys. zł):

2018
2019
Aktywa razem
18 188
16 668
Pasywa razem
18 188
16 668

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
27 631
27 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
21 035
20 700
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
6596
6981
Koszty sprzedaży
3004
2968
Koszty ogólnego zarządu
2022
2473
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
1570
1540
Pozostałe przychody operacyjne
367
70
Pozostałe koszty operacyjne
748
561
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
1189
1048
Przychody finansowe
8
6
Koszty finansowe
145
113
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
1052
941
Podatek dochodowy
242
688
Zysk (strata) netto (L-M-N)
810
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2019
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 444
11 254
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 444
11 254
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 254
11 942
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
11 254
11 942

Rachunek przepływów:

2018
2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
153
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-642
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
325
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-164
204
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-164
204
Środki pieniężne na początek okresu
748
584
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
584
788

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Widawski

Od 16 stycznia 2002

Członek Zarządu

Mirosław Gołembiewski

Od 16 stycznia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych