Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / TOYOTA SABAJ ŁÓDŹ

TOYOTA SABAJ ŁÓDŹ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

TOYOTA SABAJ ŁÓDŹ SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

7 stycznia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000077544


REGON

470566157


NIP

7280003195

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

103 143


Kapitał własny

10 566


Zysk brutto

2003


Dług

11 363

Zysk operacyjny

2428


Aktywa

39 410


Zysk Netto

2003

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
39 817
41 285
39 410
Pasywa razem
39 817
41 285
39 410

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
84 438
80 925
103 143
Koszty działalności operacyjnej
83 587
80 260
103 372
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
851
664
-229
Pozostałe przychody operacyjne
611
672
2854
Pozostałe koszty operacyjne
215
334
196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1248
1002
2428
Przychody finansowe
9
1
2
Koszty finansowe
636
553
427
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
621
451
2003
Zysk (strata) netto (I-J-K)
621
451
2003

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9206
9065
8931
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9403
9065
8931
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9403
8931
10 566

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
1577
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
-1956
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
1732
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-4
1353
-419
Środki pieniężne na początek okresu
178
174
1527
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
174
1527
1108

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane