Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER

"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

10 stycznia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000079097


REGON

210307339


NIP

5991021861

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 785


Kapitał własny

9224


Zysk brutto

5330


Dług

0

Zysk operacyjny

5334


Aktywa

14 419


Zysk Netto

5330

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 672
14 743
14 419
Pasywa razem
15 672
14 743
14 419

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 891
43 057
49 785
Koszty działalności operacyjnej
35 054
38 928
44 890
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5837
4129
4895
Pozostałe przychody operacyjne
890
613
746
Pozostałe koszty operacyjne
431
38
307
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6295
4704
5334
Przychody finansowe
386
0
3
Koszty finansowe
5
60
7
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6677
4644
5330
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6677
4644
5330

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8614
11 418
9385
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8614
11 418
9385
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 418
9385
9224
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
4741
4741
4741

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2000
-825
-1420
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2000
-825
-1420
Środki pieniężne na początek okresu
1084
3084
2259
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3084
2259
839

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane