Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "BAUHAUS"

"BAUHAUS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BAUHAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 stycznia 2002


Kapitał zakładowy

78 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000082866


REGON

192638660


NIP

5851384960

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

107 835


Kapitał własny

66 705


Zysk brutto

5030


Dług

3315

Zysk operacyjny

4666


Aktywa

93 504


Zysk Netto

2731

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
83 561
96 371
93 504
Pasywa razem
83 561
96 371
93 504

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
59 100
91 135
107 835
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
50 232
81 086
99 866
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
8868
10 049
7968
Koszty sprzedaży
169
206
52
Koszty ogólnego zarządu
6290
6432
7740
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
2409
3411
176
Pozostałe przychody operacyjne
183
4243
4660
Pozostałe koszty operacyjne
6492
364
169
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-3900
7291
4666
Przychody finansowe
13
153
800
Koszty finansowe
294
242
437
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-4181
7202
5030
Podatek dochodowy
225
0
609
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-1092
-141
1690
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-3314
7343
2731

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
63 700
57 841
64 627
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
63 700
57 841
64 627
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
57 841
64 627
66 705
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1277
-819
-56
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1277
-819
-56
Środki pieniężne na początek okresu
1658
2935
2116
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2935
2116
2060

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Przezes Zarządu

Wojciech Jerzy Cichowski

Od 18 stycznia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWojciech Jerzy Cichowski5411100.00