Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych / "TELMAX" E.R.GLISZCZYŃSCY

"TELMAX" E.R.GLISZCZYŃSCY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TELMAX" E.R.GLISZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

4 lutego 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000086937


REGON

770684077


NIP

8430004708

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

71 045


Kapitał własny

14 963


Zysk brutto

3017


Dług

7576

Zysk operacyjny

3448


Aktywa

34 562


Zysk Netto

3017

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
26 846
33 129
34 562
Pasywa razem
26 846
33 129
34 562

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
60 032
47 842
71 045
Koszty działalności operacyjnej
54 472
45 753
67 950
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5561
2090
3096
Pozostałe przychody operacyjne
407
1447
449
Pozostałe koszty operacyjne
450
66
97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5518
3471
3448
Przychody finansowe
2
4
267
Koszty finansowe
3
13
698
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5516
3462
3017
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5516
3462
3017

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 151
17 686
17 849
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 642
10 642
10 642
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 686
17 849
14 963
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 170
14 387
11 947

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2167
379
1207
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2167
379
1207
Środki pieniężne na początek okresu
3618
1451
1830
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1451
1830
3037

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane