Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / Działalność związana z pakowaniem / "NEFAB PACKAGING POLAND"

"NEFAB PACKAGING POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"NEFAB PACKAGING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 lutego 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000088902


REGON

192072105


NIP

5932295195

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

116 659


Kapitał własny

20 029


Zysk brutto

11 812


Dług

1351

Zysk operacyjny

11 821


Aktywa

40 485


Zysk Netto

9502

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
20 431
28 380
40 485
Pasywa razem
20 431
28 380
40 485

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
59 056
87 779
116 659
Koszty działalności operacyjnej
54 177
78 049
104 817
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4879
9730
11 842
Pozostałe przychody operacyjne
215
186
172
Pozostałe koszty operacyjne
39
52
193
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5055
9865
11 821
Przychody finansowe
0
0
22
Koszty finansowe
103
174
31
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4952
9691
11 812
Podatek dochodowy
967
1887
2311
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3985
7804
9502

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
1738
5723
13 527
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1738
5723
13 527
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5723
13 527
20 029
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5723
10 527
20 029

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-24
1254
-1106
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-24
1254
-1099
Środki pieniężne na początek okresu
408
384
1645
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
384
1638
538

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Artur Ryszard Karnecki

Od 28 marca 2014

Członek Zarządu

Tomasz Grzegorz Budzynowski

Od 3 kwietnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaNefab Ab -22100.00