Polskiedane.io / PRODUKCJA MEBLI / Produkcja pozostałych mebli / "M-LINE"

"M-LINE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"M-LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 lutego 2002


Kapitał zakładowy

884 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000089169


REGON

730981790


NIP

9970011049

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

124 189


Kapitał własny

13 760


Zysk brutto

2860


Dług

10 103

Zysk operacyjny

3323


Aktywa

32 339


Zysk Netto

2271

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
33 583
34 673
32 339
Pasywa razem
33 583
34 673
32 339

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
95 943
130 399
124 189
Koszty działalności operacyjnej
93 841
125 827
120 818
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2102
4573
3371
Pozostałe przychody operacyjne
1648
836
816
Pozostałe koszty operacyjne
974
780
864
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2776
4629
3323
Przychody finansowe
163
0
40
Koszty finansowe
215
256
503
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2723
4373
2860
Podatek dochodowy
527
869
589
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2196
3504
2271

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
12 249
13 538
14 993
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
12 101
13 538
14 993
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
13 538
14 993
13 760
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
11 489
11 489
11 489

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
491
-612
640
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
491
-612
640
Środki pieniężne na początek okresu
311
802
191
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
802
191
831

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Bjarke Østergaard Pedersen

Od 19 stycznia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"top-line" Mobelproduktion Moldrup A/s -16100.00