Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "FADBET"

"FADBET"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FADBET" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

19 lutego 2002


Kapitał zakładowy

540 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000093180


REGON

050554857


NIP

5420202836

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

90 777


Kapitał własny

22 945


Zysk brutto

4507


Dług

11 525

Zysk operacyjny

5637


Aktywa

46 154


Zysk Netto

3449

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
31 927
35 405
46 154
Pasywa razem
31 927
35 405
46 154

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
51 425
61 698
90 777
Koszty działalności operacyjnej
48 770
58 991
84 676
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2656
2707
6101
Pozostałe przychody operacyjne
34
940
83
Pozostałe koszty operacyjne
176
376
547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2514
3271
5637
Przychody finansowe
13
4
1
Koszty finansowe
522
548
1131
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2005
2726
4507
Podatek dochodowy
481
493
1058
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1524
2232
3449

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 289
18 563
20 345
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 289
18 563
20 345
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
18 563
20 345
22 945
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-329
1
8916
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
8916
Środki pieniężne na początek okresu
3636
3306
3307
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3306
3307
12 223

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Bogdan Jan Kuligowski

Od 19 lutego 2002

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Żółtko

Od 19 lutego 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych