Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "BUDOMATEX"

"BUDOMATEX"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

25 lutego 2002


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000093825


REGON

710008058


NIP

8210010701

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 622


Kapitał własny

75 158


Zysk brutto

16 361


Dług

387

Zysk operacyjny

16 091


Aktywa

100 566


Zysk Netto

16 343

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
74 925
114 170
100 566
Pasywa razem
74 925
114 170
100 566

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
24 090
38 183
43 622
Koszty działalności operacyjnej
14 539
30 433
27 291
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9551
7749
16 330
Pozostałe przychody operacyjne
226
1076
181
Pozostałe koszty operacyjne
127
785
420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
9651
8040
16 091
Przychody finansowe
58
5
280
Koszty finansowe
51
2
9
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9658
8043
16 361
Podatek dochodowy
1792
1331
18
Zysk (strata) netto (I-J-K)
7866
6711
16 343

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
44 238
52 104
58 815
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
44 238
52 104
58 815
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
52 104
58 815
75 158
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
52 104
58 815
75 158

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2241
20 746
-20 943
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2241
20 746
20 943
Środki pieniężne na początek okresu
17 391
15 150
35 895
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
15 150
35 895
14 953

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Stefan Rutkowski

Od 20 grudnia 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych