Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / "ENSINGER POLSKA"

"ENSINGER POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ENSINGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 lutego 2002


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000093870


REGON

411047704


NIP

6971939390

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

57 480


Kapitał własny

26 477


Zysk brutto

5556


Dług

0

Zysk operacyjny

5274


Aktywa

36 713


Zysk Netto

4440

Bilans (tys. zł):

2020
2022
2023
Aktywa razem
22 870
35 441
36 713
Pasywa razem
22 870
35 441
36 713

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
39 166
47 313
57 480
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
27 254
32 791
41 391
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
11 912
14 522
16 089
Koszty sprzedaży
6168
6797
7416
Koszty ogólnego zarządu
2820
3112
3273
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
2924
4613
5400
Pozostałe przychody operacyjne
61
93
36
Pozostałe koszty operacyjne
95
76
162
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
2890
4630
5274
Przychody finansowe
70
25
319
Koszty finansowe
74
12
38
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
2886
4643
5556
Podatek dochodowy
544
937
1115
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
2343
3706
4440

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
19 886
20 330
24 037
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
19 886
20 330
24 037
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 979
24 037
26 477
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
15 636
24 037
24 477

Rachunek przepływów:

2020
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2736
5584
264
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2736
5584
264
Środki pieniężne na początek okresu
6759
7518
13 102
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4023
13 102
13 365

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Ralph Thomas Pernizsak

Od 30 czerwca 2021

Członek Zarządu

Roland Reber

Od 19 marca 2007

Prezes Zarządu

Cezary Paweł Michalczyk

Od 22 lutego 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"ensinger" Gmbh D-71150 Nufringen, Postfach 1161, Deutschland -20100.00