Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych / "SONAC OSETNICA "

"SONAC OSETNICA "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SONAC OSETNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 lutego 2002


Kapitał zakładowy

21 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000094853


REGON

390241773


NIP

6940008443

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

125 163


Kapitał własny

38 308


Zysk brutto

2545


Dług

0

Zysk operacyjny

2798


Aktywa

75 522


Zysk Netto

1993

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
62 712
73 441
75 522
Pasywa razem
62 712
73 441
75 522

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
101 249
106 921
125 163
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-70 238
-73 835
-104 165
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
31 011
33 086
20 998
Koszty sprzedaży
-19 189
-12 310
-9308
Koszty ogólnego zarządu
-6323
-8285
-8197
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
5499
12 491
3493
Pozostałe przychody operacyjne
209
476
114
Pozostałe koszty operacyjne
-296
-120
-809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
5412
12 847
2798
Przychody finansowe
573
247
412
Koszty finansowe
-826
-589
-666
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
5158
12 505
2545
Podatek dochodowy
-85
-2454
-551
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
5074
10 051
1993

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
21 190
26 263
36 315
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
21 190
26 263
36 315
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
26 263
36 315
38 308
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
26 263
36 315
38 308

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-390
6137
-3006
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-390
6137
-3006
Środki pieniężne na początek okresu
2795
2405
8542
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2405
8542
5536

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Michał Bartłomiej Balkus

Od 25 października 2013

Prezes Zarządu

Adam Sowiński

Od 25 listopada 2009

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaDarling Ingredients International Holding B.v. -560.00
FirmaSonac Brünen Gmbh -840.00