Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego / "W-M GLASS"

"W-M GLASS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"W-M GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 lutego 2002


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000095161


REGON

511339674


NIP

7431747983

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

45 520


Kapitał własny

18 627


Zysk brutto

2176


Dług

3308

Zysk operacyjny

2425


Aktywa

27 062


Zysk Netto

2146

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
28 363
30 319
27 062
Pasywa razem
28 363
30 319
27 062

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
35 590
40 839
45 520
Koszty działalności operacyjnej
35 605
40 912
43 873
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-15
-73
1648
Pozostałe przychody operacyjne
1864
1993
1272
Pozostałe koszty operacyjne
244
769
495
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1604
1150
2425
Przychody finansowe
138
177
17
Koszty finansowe
88
315
266
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1655
1012
2176
Podatek dochodowy
9
42
30
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1646
970
2146

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
14 382
16 028
16 498
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
14 382
16 028
16 884
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
16 028
16 498
18 627
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
16 028
16 498
18 627

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2489
-2184
-82
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2489
-2184
-82
Środki pieniężne na początek okresu
496
2986
802
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2986
802
719

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Adam Zakrzewski

Od 22 sierpnia 2005

Członek Zarządu

Krzysztof Zakrzewski

Od 21 października 2003

Członek Zarządu

Remigiusz Zakrzewski

Od 21 października 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAdam Zakrzewski542018.63
OsobaKrzysztof Zakrzewski471118.63
OsobaRemigiusz Zakrzewski82119.32
OsobaDawid Artur Mochnik331126.71
OsobaDaria Maria Mochnik Staś351126.71