Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "PARTNER XXI" W UPADŁOŚCI

"PARTNER XXI" W UPADŁOŚCI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PARTNER XXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 lutego 2002


Kapitał zakładowy

454 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000095164


REGON

273365224


NIP

6482010588

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-2634


Zysk brutto

-188


Dług

0

Zysk operacyjny

27


Aktywa

468


Zysk Netto

-188

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
700
459
468
Pasywa razem
700
459
468

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
397
0
0
Koszty działalności operacyjnej
2281
43
10
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1884
-43
-10
Pozostałe przychody operacyjne
74
35
46
Pozostałe koszty operacyjne
274
50
9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-2084
-58
27
Przychody finansowe
32
5
1
Koszty finansowe
0
105
217
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2052
-158
-188
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2052
-158
-188

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane