Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Wytwarzanie produktów przemiału zbóż / "JEDNOŚĆ"

"JEDNOŚĆ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 marca 2002


Kapitał zakładowy

2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000096671


REGON

410334318


NIP

6971645056

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

100 035


Kapitał własny

42 127


Zysk brutto

17 751


Dług

10 051

Zysk operacyjny

18 336


Aktywa

76 431


Zysk Netto

17 741

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
21 979
58 249
76 431
Pasywa razem
21 979
58 249
76 431

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
54 179
59 638
100 035
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
41 083
39 673
73 719
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
13 095
19 965
26 317
Koszty sprzedaży
1968
2611
4558
Koszty ogólnego zarządu
2089
2360
3516
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
9038
14 993
18 242
Pozostałe przychody operacyjne
1280
685
1217
Pozostałe koszty operacyjne
126
194
1124
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
10 192
15 484
18 336
Przychody finansowe
0
0
102
Koszty finansowe
377
185
687
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
9815
15 299
17 751
Podatek dochodowy
1875
84
10
Zysk (strata) netto (L-M-N)
7940
15 216
17 741

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3031
9171
24 386
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3031
9171
24 386
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9171
24 386
42 127
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9171
24 386
42 127

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4304
602
-3946
Środki pieniężne na początek okresu
698
583
-3944
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5002
5002
5586

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Piotr Przybylski

Od 17 maja 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Piotr Przybylski53351.40
OsobaRenata Przybylska55248.60