Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn do obróbki metalu / "PROMOTECH"

"PROMOTECH"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PROMOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 marca 2002


Kapitał zakładowy

60 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000098853


REGON

008125103


NIP

5420208365

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

78 914


Kapitał własny

50 603


Zysk brutto

2471


Dług

19 912

Zysk operacyjny

2228


Aktywa

81 619


Zysk Netto

2316

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
71 713
79 706
81 619
Pasywa razem
71 713
79 706
81 619

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
62 366
73 462
78 914
Koszty działalności operacyjnej
57 853
66 104
76 929
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4514
7358
1985
Pozostałe przychody operacyjne
2431
3127
849
Pozostałe koszty operacyjne
354
2313
606
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6590
8171
2228
Przychody finansowe
1625
382
986
Koszty finansowe
278
1162
743
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7937
7391
2471
Podatek dochodowy
1069
1301
155
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
6090
2316
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6868
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
42 624
47 662
50 531
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
42 624
47 662
50 531
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
47 662
50 531
50 603
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
45 662
48 531
49 883

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
855
2509
-2990
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
855
0
-2990
Środki pieniężne na początek okresu
1144
1999
4507
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1999
4507
1517

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Bohdan Kazimierz Zaleski

Od 12 marca 2002

Prezes Zarządu

Artur Zawadzki

Od 24 kwietnia 2023

Członek Zarządu

Zbigniew Gołąbiewski

Od 12 marca 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaBohdan Kazimierz Zaleski62150.00
OsobaZbigniew Gołąbiewski83150.00