Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "DURABLE"

"DURABLE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DURABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 marca 2002


Kapitał zakładowy

15 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000100267


REGON

810172398


NIP

8520009572

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

59 113


Kapitał własny

30 834


Zysk brutto

2058


Dług

443

Zysk operacyjny

2182


Aktywa

41 883


Zysk Netto

1643

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
38 979
42 194
41 883
Pasywa razem
38 979
42 194
41 883

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
43 782
48 985
59 113
Koszty działalności operacyjnej
44 960
51 328
57 435
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1179
-2343
1678
Pozostałe przychody operacyjne
541
770
690
Pozostałe koszty operacyjne
169
239
186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-807
-1812
2182
Przychody finansowe
24
0
8
Koszty finansowe
134
651
132
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-917
-2462
2058
Podatek dochodowy
-168
-451
416
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-750
-2012
1643

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
24 283
23 533
21 522
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
24 283
23 533
21 522
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
23 533
21 522
30 834
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
23 533
21 522
30 834

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
32
34
493
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
29
35
489
Środki pieniężne na początek okresu
306
338
373
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
338
373
865

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Brak danych

Jarosław Tarczyński

Od 9 czerwca 2011

Członek Zarządu

Rolf Schifferens

Od 26 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"durable" Hunke & Jochheim Gmbh & Co Kg -0100.00