Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "G. MAGYAR"

"G. MAGYAR"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"G. MAGYAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 marca 2002


Kapitał zakładowy

2,3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000100677


REGON

014954697


NIP

5222450019

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 595


Kapitał własny

7260


Zysk brutto

722


Dług

3

Zysk operacyjny

545


Aktywa

11 310


Zysk Netto

522

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
12 835
11 000
11 310
Pasywa razem
12 835
11 000
11 310

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
41 854
42 764
43 595
Koszty działalności operacyjnej
41 269
42 044
43 052
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
584
720
543
Pozostałe przychody operacyjne
16
14
7
Pozostałe koszty operacyjne
22
26
4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
579
708
545
Przychody finansowe
0
0
204
Koszty finansowe
248
169
28
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
330
539
722
Podatek dochodowy
113
168
200
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
217
371
522

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Daniel Marcel Magyar

Od 21 maja 2009

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaEtablissements Magyar Sa -13100.00