Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Magazynowanie i przechowywanie towarów / Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / "DELTA TRANS TRANSPORTE"

"DELTA TRANS TRANSPORTE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DELTA TRANS TRANSPORTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 kwietnia 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000101278


REGON

008063023


NIP

6270012401

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

134 591


Kapitał własny

53 480


Zysk brutto

2289


Dług

26 964

Zysk operacyjny

3436


Aktywa

100 582


Zysk Netto

1939

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
93 349
96 324
100 582
Pasywa razem
93 349
96 324
100 582

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
94 424
97 600
134 591
Koszty działalności operacyjnej
90 507
101 916
132 499
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3917
-4316
2092
Pozostałe przychody operacyjne
4230
2903
2470
Pozostałe koszty operacyjne
2178
2146
1127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5968
-3559
3436
Przychody finansowe
138
157
581
Koszty finansowe
1303
684
1727
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4804
-4086
2289
Podatek dochodowy
1288
-68
350
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3516
-4018
1939

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
51 782
55 299
51 280
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
51 782
55 299
51 541
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
55 299
51 280
53 480
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
55 299
51 280
53 480

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-3570
344
1987
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-3570
344
1987
Środki pieniężne na początek okresu
7457
3887
4231
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3887
4231
6218

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Józef Antoni Lubina

Od 10 lipca 2020

Wiceprezes Zarządu

Jan Marian Orlikowski

Od 26 kwietnia 2002

Wiceprezes Zarządu

Adam Rams

Od 26 kwietnia 2002

Członek Zarządu

Martin Alexander Olejnik

Od 31 sierpnia 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJózef Antoni Lubina742220.00
OsobaJan Marian Orlikowski-2220.00
OsobaDaniel Maciej Olejnik47310.00
OsobaAdam Rams702220.00
OsobaKatarzyna Jolanta Olejnik Mosór53310.00
OsobaMartin Alexander Olejnik-210.00
OsobaSabine Erika Litzenburger-210.00