Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa / "HYDROTECH"

"HYDROTECH"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

20 marca 2002


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000101430


REGON

003540027


NIP

6420000211

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

116 510


Kapitał własny

57 170


Zysk brutto

1208


Dług

1541

Zysk operacyjny

-1989


Aktywa

184 901


Zysk Netto

1000

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
78 306
78 385
184 901
Pasywa razem
78 306
78 385
184 901

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
83 183
58 877
116 510
Koszty działalności operacyjnej
71 576
59 319
118 557
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
11 607
-442
-2046
Pozostałe przychody operacyjne
2143
2799
636
Pozostałe koszty operacyjne
512
582
579
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
13 238
1775
-1989
Przychody finansowe
196
208
3629
Koszty finansowe
274
234
433
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
13 161
1748
1208
Podatek dochodowy
2537
254
208
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
10 624
1494
1000

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
44 153
54 727
56 170
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
44 153
54 727
56 170
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
54 727
56 170
57 170
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
54 727
56 170
57 170

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
30 738
-23 190
64 709
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
30 742
-23 193
64 393
Środki pieniężne na początek okresu
1310
32 048
8858
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
32 048
8858
73 567

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Grzegorz Aleksander Jankowski

Od 20 marca 2002

Członek Zarządu

Krzysztof Jan Kryj

Od 4 listopada 2021

Członek Zarządu

Janusz Leszek Ochojski

Od 4 listopada 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych