Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH / Wykończanie wyrobów włókienniczych / ANDROPOL

ANDROPOL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

29 kwietnia 2002


Kapitał zakładowy

10 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000109997


REGON

071000677


NIP

5510007736

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

132 312


Kapitał własny

107 207


Zysk brutto

2217


Dług

15 342

Zysk operacyjny

3162


Aktywa

149 211


Zysk Netto

2239

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
119 625
132 279
149 211
Pasywa razem
119 625
132 279
149 211

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
117 591
111 394
132 312
Koszty działalności operacyjnej
107 263
107 732
128 085
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
10 328
3662
4228
Pozostałe przychody operacyjne
1858
5489
5225
Pozostałe koszty operacyjne
7680
7865
6291
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4506
1287
3162
Przychody finansowe
3806
12 196
649
Koszty finansowe
416
415
1593
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
7896
13 068
2217
Podatek dochodowy
1384
0
415
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
177
2791
-437
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6335
10 277
2239

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
89 181
95 745
104 968
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
89 181
95 745
104 968
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
95 517
104 968
107 207
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
95 517
104 968
107 207

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
7915
-9325
-7278
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
7915
-9325
-7278
Środki pieniężne na początek okresu
1586
18 551
9226
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
9501
9226
1948

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Aneta Sabina Filak Łukawska

Od 8 listopada 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych