Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / "COLPAK"

"COLPAK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"COLPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 maja 2002


Kapitał zakładowy

7,3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000111279


REGON

210252851


NIP

5991011271

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 615


Kapitał własny

27 782


Zysk brutto

4216


Dług

0

Zysk operacyjny

4207


Aktywa

30 335


Zysk Netto

3451

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
25 803
26 271
30 335
Pasywa razem
25 803
26 271
30 335

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
33 391
30 437
42 615
Koszty działalności operacyjnej
27 872
29 635
38 431
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5519
801
4184
Pozostałe przychody operacyjne
228
220
30
Pozostałe koszty operacyjne
34
151
8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5713
870
4207
Przychody finansowe
26
0
72
Koszty finansowe
32
32
62
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5707
838
4216
Podatek dochodowy
1094
124
765
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4613
714
3451

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
21 003
23 616
24 330
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
21 003
23 616
24 330
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
23 616
24 330
27 782
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
23 616
24 330
27 782

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1507
-2741
863
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1507
-2743
870
Środki pieniężne na początek okresu
7277
8784
6043
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8784
6043
6905

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michael Mettler

Od 11 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"stenqvist Poland" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -10100.00