Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "ALBLAS TRANSPORT "

"ALBLAS TRANSPORT "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ALBLAS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 maja 2002


Kapitał zakładowy

671 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000111814


REGON

002044705


NIP

5260018063

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

36 528


Kapitał własny

5879


Zysk brutto

1913


Dług

0

Zysk operacyjny

2232


Aktywa

16 607


Zysk Netto

1522

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
14 249
16 607
Pasywa razem
14 249
16 607

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27 438
36 528
Koszty działalności operacyjnej
25 383
34 525
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2055
2002
Pozostałe przychody operacyjne
190
276
Pozostałe koszty operacyjne
73
46
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2171
2232
Przychody finansowe
0
0
Koszty finansowe
76
319
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2096
1913
Podatek dochodowy
430
391
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1666
1522

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2691
4357
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
2691
4357
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4357
5879
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
4357
5879

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-267
71
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-297
78
Środki pieniężne na początek okresu
1043
776
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
776
847

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Hendrik Sybrand Alblas

Od 31 marca 2022

Prezes

Johannes Alblas

Od 16 grudnia 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaGebr. Alblas Holding B.v. -18100.00