Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / "AGROSERW" KATANA

"AGROSERW" KATANA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AGROSERW" KATANA SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

3 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000115684


REGON

672878104


NIP

7971820011

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 741


Kapitał własny

8629


Zysk brutto

847


Dług

171

Zysk operacyjny

849


Aktywa

13 425


Zysk Netto

847

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 445
14 045
13 425
Pasywa razem
16 445
14 045
13 425

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
47 636
46 051
40 741
Koszty działalności operacyjnej
46 436
45 273
40 165
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1200
777
576
Pozostałe przychody operacyjne
166
784
273
Pozostałe koszty operacyjne
0
43
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1366
1518
849
Przychody finansowe
0
10
5
Koszty finansowe
34
1
7
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1332
1528
847
Podatek dochodowy
0
1528
847
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1332
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane