Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / "PANTA"

"PANTA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

800 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000116206


REGON

470079090


NIP

7250010782

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

58 240


Kapitał własny

8459


Zysk brutto

3224


Dług

4221

Zysk operacyjny

3556


Aktywa

24 372


Zysk Netto

2260

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
21 929
25 468
24 372
Pasywa razem
21 929
25 468
24 372

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
44 153
62 288
58 240
Koszty działalności operacyjnej
44 171
58 261
54 626
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-18
4028
3615
Pozostałe przychody operacyjne
436
1794
84
Pozostałe koszty operacyjne
53
304
143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
365
5518
3556
Przychody finansowe
17
90
34
Koszty finansowe
229
126
365
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
153
5482
3224
Podatek dochodowy
49
776
964
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
104
4705
2260

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6265
6199
10 904
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6265
6199
10 904
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6199
10 904
8459
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6199
6199
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
278
365
-616
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
291
365
-616
Środki pieniężne na początek okresu
364
655
1020
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
643
1020
404

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

V-ce Prezes Zarządu

Joanna Bożena Bystrzycka

Od 30 stycznia 2020

Wiceprezes Zarządu

Bożenna Irena Olejniczak

Od 31 stycznia 2008

Prezes Zarządu

Michał Mieczysław Ruszkowski

Od 30 stycznia 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJoanna Bożena Bystrzycka49450.00
OsobaMichał Mieczysław Ruszkowski43450.00