Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "DEKOFILM POLSKA"

"DEKOFILM POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DEKOFILM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

337 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000116639


REGON

010898938


NIP

5241013679

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 977


Kapitał własny

17 109


Zysk brutto

50


Dług

5146

Zysk operacyjny

488


Aktywa

32 854


Zysk Netto

32

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
30 564
37 119
32 854
Pasywa razem
30 564
37 119
32 854

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
30 317
48 118
50 977
Koszty działalności operacyjnej
30 817
48 519
50 586
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-499
-401
391
Pozostałe przychody operacyjne
639
584
98
Pozostałe koszty operacyjne
9
118
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
130
65
488
Przychody finansowe
152
774
99
Koszty finansowe
168
606
538
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
114
233
50
Podatek dochodowy
102
89
18
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
12
144
32

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 086
17 110
17 254
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 098
17 110
17 077
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 110
17 254
17 109
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
17 110
17 254
17 109

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1228
-703
-459
Środki pieniężne na początek okresu
1212
-703
-459
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2440
2440
1737

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Maciej Skalski

Od 17 listopada 2022

Członek Zarządu

Giuseppe Morazzoni

Od 17 listopada 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaZdzieborski Spółka Komandytowo-akcyjna -148.99
Firma"decofilm" S.p.a. -2251.01