Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

17 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000118508


REGON

001053010


NIP

7890000189

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

44 545


Kapitał własny

12 310


Zysk brutto

2315


Dług

0

Zysk operacyjny

1169


Aktywa

16 297


Zysk Netto

1870

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
14 368
14 656
16 297
Pasywa razem
14 368
14 656
16 297

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 683
39 356
44 545
Koszty działalności operacyjnej
39 820
38 442
43 412
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
863
914
1133
Pozostałe przychody operacyjne
53
84
59
Pozostałe koszty operacyjne
22
23
23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
894
976
1169
Przychody finansowe
42
11
1146
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
936
987
2315
Podatek dochodowy
180
192
446
Zysk (strata) netto (I-J-K)
755
795
1870

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 879
10 900
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 879
10 900
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 900
11 071
0
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 288
10 427
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3858
2866
0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3858
4581
0
Środki pieniężne na początek okresu
723
7447
0
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4581
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane