Polskiedane.io / PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU / Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury / "STENQVIST POLAND"

"STENQVIST POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"STENQVIST POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000118883


REGON

210224837


NIP

5981000254

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 980


Kapitał własny

40 227


Zysk brutto

2346


Dług

0

Zysk operacyjny

2281


Aktywa

42 778


Zysk Netto

2331

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
38 346
40 297
42 778
Pasywa razem
38 346
40 297
42 778

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
32 847
32 686
40 980
Koszty działalności operacyjnej
30 776
31 059
38 672
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2072
1627
2308
Pozostałe przychody operacyjne
363
636
73
Pozostałe koszty operacyjne
72
289
100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2363
1974
2281
Przychody finansowe
2068
0
67
Koszty finansowe
0
17
3
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4431
1957
2346
Podatek dochodowy
75
10
15
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4355
1948
2331

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
31 592
35 948
37 896
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
31 592
35 948
37 896
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
35 948
37 896
40 227
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
35 948
37 896
40 227

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1420
-393
2370
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1449
-423
2376
Środki pieniężne na początek okresu
2134
3554
3161
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3554
3161
5531

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michael Mettler

Od 6 lutego 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPapier-mettler International Gmbh -11100.00