Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "AVANTI"

"AVANTI"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AVANTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000119654


REGON

012741945


NIP

1230705302

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

36 050


Kapitał własny

7568


Zysk brutto

434


Dług

0

Zysk operacyjny

844


Aktywa

13 901


Zysk Netto

345

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
30 849
15 726
13 901
Pasywa razem
30 849
15 726
13 901

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
46 893
39 285
36 050
Koszty działalności operacyjnej
46 968
38 886
35 714
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-75
399
336
Pozostałe przychody operacyjne
510
1638
544
Pozostałe koszty operacyjne
232
103
36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
203
1934
844
Przychody finansowe
39
8
35
Koszty finansowe
406
276
445
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-163
1666
434
Podatek dochodowy
-10
323
89
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
1343
345
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-153
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
7237
7083
8423
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
7237
7080
8423
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7083
8423
7568
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
7083
7223
6368

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-25
4828
-3861
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-25
4828
-3861
Środki pieniężne na początek okresu
102
77
4905
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
77
4905
1044

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Gajewski

Od 20 maja 2013

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCarservis Spółka Akcyjna -1100.00