Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "AMII"

"AMII"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AMII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 czerwca 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000120100


REGON

001347421


NIP

7280257352

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

29 595


Kapitał własny

38 174


Zysk brutto

3027


Dług

172

Zysk operacyjny

2924


Aktywa

43 467


Zysk Netto

2982

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
40 867
42 239
43 467
Pasywa razem
40 867
42 239
43 467

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 594
56 411
29 595
Koszty działalności operacyjnej
37 969
56 034
26 996
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1625
377
2599
Pozostałe przychody operacyjne
1230
1529
431
Pozostałe koszty operacyjne
189
155
107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2667
1751
2924
Przychody finansowe
816
183
144
Koszty finansowe
834
15
40
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2649
1919
3027
Podatek dochodowy
460
295
45
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2189
1624
2982

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
32 702
34 892
35 993
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
32 702
34 892
35 993
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
34 892
35 516
38 174
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
34 892
35 516
38 174

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4164
-7737
2107
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4360
-7749
2839
Środki pieniężne na początek okresu
7883
12 242
4505
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
12 047
4505
7292

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Magdalena Renata Grądzka

Od 3 grudnia 2008

Członek Zarządu

Remigiusz Jan Macioszek

Od 31 lipca 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Rafał Siniarski70070.00
OsobaJan Michał Siniarski42620.00
OsobaAdam Michał Siniarski-010.00