Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "STER"

"STER"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"STER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 lipca 2002


Kapitał zakładowy

20 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000120962


REGON

670015617


NIP

7960069307

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

68 837


Kapitał własny

53 957


Zysk brutto

3283


Dług

3834

Zysk operacyjny

2302


Aktywa

60 565


Zysk Netto

2641

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
61 814
58 559
60 565
Pasywa razem
61 814
58 559
60 565

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
53 444
65 795
68 837
Koszty działalności operacyjnej
53 725
64 885
66 534
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-282
909
2303
Pozostałe przychody operacyjne
1621
1710
92
Pozostałe koszty operacyjne
1000
468
93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
339
2151
2302
Przychody finansowe
148
62
1050
Koszty finansowe
148
77
68
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
340
2137
3283
Podatek dochodowy
122
243
642
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
217
1894
2641

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
20 370
0
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
20 370
20 370
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
49 423
51 316
53 957
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
49 423
51 316
53 957

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2625
-1151
-1052
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
-1151
-1052
Środki pieniężne na początek okresu
1672
4296
3145
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4296
3145
2093

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Anna Kwaśnik

Od 4 lipca 2002

Wiceprezes Zarządu

Robert Mariusz Nowakowski

Od 9 stycznia 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaHeronim Bogusław Ruta736100.00