Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "AGMET"

"AGMET"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AGMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 lipca 2002


Kapitał zakładowy

105 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000121561


REGON

001344747


NIP

5240307338

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

94 671


Kapitał własny

163 659


Zysk brutto

31 928


Dług

575

Zysk operacyjny

30 776


Aktywa

192 688


Zysk Netto

24 004

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
201 397
197 696
192 688
Pasywa razem
201 397
197 696
192 688

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
91 711
62 346
94 671
Koszty działalności operacyjnej
83 196
66 379
56 978
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
8514
-4033
37 693
Pozostałe przychody operacyjne
243
14 193
592
Pozostałe koszty operacyjne
21
102
7509
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
8736
10 058
30 776
Przychody finansowe
928
0
2984
Koszty finansowe
23
75
1833
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9641
9983
31 928
Podatek dochodowy
1878
1712
7923
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
7763
8272
24 004

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
135 586
0
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
135 586
0
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
141 679
149 951
163 659
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
141 679
149 951
163 659

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
37 224
-32 866
15 338
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
-32 866
15 338
Środki pieniężne na początek okresu
107 509
144 733
111 887
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
144 733
111 867
127 225

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Janusz Adam Pietrzak

Od 4 lipca 2002

Wiceprezes Zarządu

Robert Mieczysław Pietrzak

Od 4 lipca 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJanusz Adam Pietrzak66750.00
OsobaRobert Mieczysław Pietrzak-750.00