Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych / "MARMORIN"

"MARMORIN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MARMORIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 lipca 2002


Kapitał zakładowy

2,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000123822


REGON

250904417


NIP

6181863646

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

52 110


Kapitał własny

-22 202


Zysk brutto

-15 884


Dług

938

Zysk operacyjny

-14 248


Aktywa

65 486


Zysk Netto

-14 754

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
53 171
43 049
65 486
Pasywa razem
53 171
43 049
65 486

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 199
43 714
52 110
Koszty działalności operacyjnej
37 475
42 715
62 165
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2724
999
-10 055
Pozostałe przychody operacyjne
2020
1463
889
Pozostałe koszty operacyjne
657
9624
5082
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4088
-7162
-14 248
Przychody finansowe
235
230
385
Koszty finansowe
2743
3127
2021
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1580
-10 060
-15 884
Podatek dochodowy
1085
-1593
-1131
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
495
-8467
-14 754

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
523
1018
-7449
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
523
1018
-7449
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
1018
-7449
-22 202
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
1018
-7449
-22 202

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
630
-239
8435
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
630
-239
8461
Środki pieniężne na początek okresu
235
865
626
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
865
626
9060

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Bartosz Kaczorowski

Od 8 grudnia 2023

Członek Zarządu

Tomasz Cholewa

Od 25 lipca 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSchock Gmbh -0100.00