Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych / "DORA METAL"

"DORA METAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DORA METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 sierpnia 2002


Kapitał zakładowy

606 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000125512


REGON

572000178


NIP

7630003707

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

59 949


Kapitał własny

26 453


Zysk brutto

532


Dług

836

Zysk operacyjny

1129


Aktywa

35 959


Zysk Netto

408

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
37 869
38 667
35 959
Pasywa razem
37 869
38 667
35 959

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 257
47 740
59 949
Koszty działalności operacyjnej
39 342
48 742
59 378
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-84
-1002
571
Pozostałe przychody operacyjne
1999
2275
1422
Pozostałe koszty operacyjne
1088
965
864
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
827
307
1129
Przychody finansowe
2238
161
177
Koszty finansowe
22
1
774
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3043
468
532
Podatek dochodowy
314
-1
124
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2729
470
408

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
30 100
29 822
26 392
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
30 100
29 822
26 392
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
29 822
26 392
26 453
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
27 094
25 922
25 922

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
7566
-3573
-5703
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
7566
-3573
-5703
Środki pieniężne na początek okresu
3762
11 329
7756
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
11 329
7756
2053

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jan Polcyn

Od 2 sierpnia 2002

Członek Zarządu

Cezary Bartłomiej Nawrocki

Od 17 marca 2022

Członek Zarządu

Marta Woźniak-hoffmann

Od 5 grudnia 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJan Polcyn70477.22
OsobaJacek Jan Polcyn34911.39
OsobaAgata Katarzyna Polcyn37911.39