Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

21 sierpnia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000127170


REGON

001033958


NIP

8390008202

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 524


Kapitał własny

4134


Zysk brutto

805


Dług

1065

Zysk operacyjny

886


Aktywa

9163


Zysk Netto

650

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
8123
8360
9163
Pasywa razem
8123
8360
9163

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
37 516
42 966
49 524
Koszty działalności operacyjnej
37 217
42 527
48 508
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
299
438
1016
Pozostałe przychody operacyjne
386
649
422
Pozostałe koszty operacyjne
405
410
552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
279
677
886
Przychody finansowe
0
0
81
Koszty finansowe
40
67
805
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
240
610
155
Podatek dochodowy
48
95
650
Zysk (strata) netto (I-J-K)
192
515
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2827
3002
3506
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
2827
3002
3506
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3002
3506
4134
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
4001
4754

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-46
135
111
Środki pieniężne na początek okresu
225
135
111
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
179
179
314

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane