Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU PODLASKIM

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU PODLASKIM

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU PODLASKIM


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

3 września 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000127777


REGON

001052648


NIP

5430200158

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

47 092


Kapitał własny

8554


Zysk brutto

1090


Dług

397

Zysk operacyjny

1076


Aktywa

13 530


Zysk Netto

847

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 211
12 514
13 530
Pasywa razem
12 211
12 514
13 530

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 158
42 037
47 092
Koszty działalności operacyjnej
38 653
41 299
46 307
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
505
738
785
Pozostałe przychody operacyjne
404
354
456
Pozostałe koszty operacyjne
100
117
165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
810
974
1076
Przychody finansowe
1
0
26
Koszty finansowe
37
9
12
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
774
966
1090
Podatek dochodowy
157
182
241
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
1
2
Zysk (strata) netto (I-J-K)
617
784
847

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6528
7376
8095
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6528
7376
8095
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7376
8095
8554
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
7376
8043
8504

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-49
358
144
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-49
358
144
Środki pieniężne na początek okresu
450
401
759
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
401
759
902

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane