Polskiedane.io / "ANDA-DYSTRYBUCJA"

"ANDA-DYSTRYBUCJA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ANDA-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 sierpnia 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000128323


REGON

010834223


NIP

1180070496

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

194


Kapitał własny

2312


Zysk brutto

-803


Dług

0

Zysk operacyjny

-893


Aktywa

3259


Zysk Netto

-803

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
14 224
7087
3259
Pasywa razem
14 224
7087
3259

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
98 720
84 031
194
Koszty działalności operacyjnej
97 964
86 534
1521
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
757
-2502
-1327
Pozostałe przychody operacyjne
320
153
463
Pozostałe koszty operacyjne
169
355
28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
907
-2704
-893
Przychody finansowe
34
6
90
Koszty finansowe
10
12
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
930
-2710
-803
Podatek dochodowy
163
-52
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
767
-2658
-803

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
14 226
8874
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
14 226
8874
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8874
3115
0
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8874
3115
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2475
249
0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2475
249
0
Środki pieniężne na początek okresu
5748
3273
0
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3273
3522
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Bogusław Andrzej Mańkowski

Od 28 sierpnia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaBogusław Andrzej Mańkowski7121100.00