Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "OSTRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 sierpnia 2002


Kapitał zakładowy

525 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000128477


REGON

551177938


NIP

7582027548

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

67 762


Kapitał własny

-8942


Zysk brutto

-12 321


Dług

11 524

Zysk operacyjny

-11 515


Aktywa

58 074


Zysk Netto

-12 821

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
51 410
50 175
58 074
Pasywa razem
51 410
50 175
58 074

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
107 403
98 548
67 762
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
109 033
86 008
80 941
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
-1630
12 540
-13 179
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
2692
2567
2131
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-4322
9972
-15 310
Pozostałe przychody operacyjne
2229
3431
5124
Pozostałe koszty operacyjne
16 355
3651
1329
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-18 448
9752
-11 515
Przychody finansowe
495
1047
601
Koszty finansowe
1158
776
1407
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-19 111
10 023
-12 321
Podatek dochodowy
-785
1195
500
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-18 326
8828
-12 821

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
13 378
-4949
3879
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
13 378
-4949
3879
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-4949
3879
-8942
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-4949
3879
-8942

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2594
-1111
-1644
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2594
-1111
-1644
Środki pieniężne na początek okresu
8089
5495
4384
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5495
4384
2740

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Nowak

Od 28 sierpnia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJarosław Nowak531428.30
OsobaUrszula Feduniewicz712112.27
OsobaJanusz Nowak581459.43