Polskiedane.io / "CHYLIŃSCY"

"CHYLIŃSCY"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CHYLIŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 września 2002


Kapitał zakładowy

75 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000129964


REGON

008053214


NIP

5340000332

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

121 051


Kapitał własny

12 727


Zysk brutto

2772


Dług

16 796

Zysk operacyjny

3198


Aktywa

32 818


Zysk Netto

2345

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
42 766
28 583
32 818
Pasywa razem
42 766
28 583
32 818

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
109 137
105 407
121 051
Koszty działalności operacyjnej
108 815
103 697
117 988
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
322
1710
3063
Pozostałe przychody operacyjne
586
2346
137
Pozostałe koszty operacyjne
478
911
2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
430
3145
3198
Przychody finansowe
659
461
558
Koszty finansowe
596
279
984
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
493
3327
2772
Podatek dochodowy
0
259
427
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
493
3068
2345

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9151
9561
12 629
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9151
9561
12 629
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9561
12 629
12 727
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9561
12 629
12 727

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2238
1580
-2781
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2238
1580
-2781
Środki pieniężne na początek okresu
1837
4075
5655
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4075
5655
2874

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Andrzej Tadeusz Chyliński

Od 6 września 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrzej Tadeusz Chyliński5214100.00