Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "GELPOL"

"GELPOL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GELPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 września 2002


Kapitał zakładowy

806 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000131646


REGON

471343123


NIP

9471346518

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

68 710


Kapitał własny

12 934


Zysk brutto

9868


Dług

0

Zysk operacyjny

10 031


Aktywa

14 324


Zysk Netto

7992

Bilans (tys. zł):

2018
2020
2022
Aktywa razem
6846
10 836
14 324
Pasywa razem
6846
10 836
14 324

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
54 254
59 503
68 710
Koszty działalności operacyjnej
52 690
53 061
58 710
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1564
6443
10 000
Pozostałe przychody operacyjne
27
140
31
Pozostałe koszty operacyjne
19
12
1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1573
6570
10 031
Przychody finansowe
0
0
111
Koszty finansowe
244
117
273
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1329
6453
9868
Podatek dochodowy
259
1212
1876
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1070
5241
7992

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2020
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5723
5987
10 169
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5723
5987
10 169
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5986
10 180
12 934
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5180
4941
4941

Rachunek przepływów:

2018
2020
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
48
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-806
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-758
2158
-2100
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-758
2115
-2082
Środki pieniężne na początek okresu
842
159
5126
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
85
2274
3044

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Pascale Kate Jolimaitre

Od 10 września 2019

Prezes Zarządu

Pol Rene Joho

Od 10 września 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaWeishardt Holding S.a. -21100.00