Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / "DSI SCHAUM CHEMIE"

"DSI SCHAUM CHEMIE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DSI SCHAUM CHEMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 października 2002


Kapitał zakładowy

350 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000132813


REGON

271215644


NIP

6350000908

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

122 448


Kapitał własny

80 767


Zysk brutto

17 465


Dług

789

Zysk operacyjny

17 412


Aktywa

101 947


Zysk Netto

13 937

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
70 166
92 890
101 947
Pasywa razem
70 166
92 890
101 947

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
61 151
125 990
122 448
Koszty działalności operacyjnej
-48 283
-111 202
-106 473
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
12 868
14 788
15 975
Pozostałe przychody operacyjne
344
44
1477
Pozostałe koszty operacyjne
-438
-386
-40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
12 774
14 446
17 412
Przychody finansowe
876
1386
486
Koszty finansowe
-859
-1224
-433
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
12 791
14 608
17 465
Podatek dochodowy
-2649
-3000
-3528
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
10 142
11 608
13 937

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
45 080
55 222
66 830
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
45 080
55 222
66 830
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
55 222
66 830
80 767
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
55 222
66 830
80 767

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1464
-1847
7824
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1464
-1847
7824
Środki pieniężne na początek okresu
1654
3118
1271
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3118
1271
9095

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Henryk Zygmunt Kuźma

Od 29 czerwca 2005

Wiceprezes Zarządu

Martin Rier

Od 14 kwietnia 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSchaum-chemie Beteiligungen 1 Gmbh -10100.00