Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "BELEM"

"BELEM"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BELEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 października 2002


Kapitał zakładowy

280 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000133598


REGON

639753526


NIP

7822165475

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

36 015


Kapitał własny

-1399


Zysk brutto

-31


Dług

439

Zysk operacyjny

112


Aktywa

7284


Zysk Netto

-31

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
5837
5404
7284
Pasywa razem
5837
5404
7284

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
35 259
30 494
36 015
Koszty działalności operacyjnej
35 111
31 063
37 039
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
147
-569
-1024
Pozostałe przychody operacyjne
65
241
1171
Pozostałe koszty operacyjne
62
133
35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
150
-461
112
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
139
190
142
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
11
-651
-31
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
11
-651
-31

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
210
220
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
210
220
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
220
-802
0
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
74
-67
0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
117
192
0
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
192
125
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Janusz Piotr Jasiński

Od 4 października 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJanusz Piotr Jasiński542160.00
OsobaBeata Jasińska542130.00
Firma"itm Polska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -2110.00