Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "TECHNOBUD"

"TECHNOBUD"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TECHNOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 października 2002


Kapitał zakładowy

150 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000135405


REGON

017303983


NIP

1181606473

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

45 855


Kapitał własny

10 274


Zysk brutto

1773


Dług

398

Zysk operacyjny

1820


Aktywa

15 025


Zysk Netto

1316

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
14 317
15 801
15 025
Pasywa razem
14 317
15 801
15 025

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
37 457
32 733
45 855
Koszty działalności operacyjnej
34 494
33 049
43 742
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2963
-315
2113
Pozostałe przychody operacyjne
191
307
382
Pozostałe koszty operacyjne
180
43
674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2974
-51
1820
Przychody finansowe
2
0
7
Koszty finansowe
31
14
54
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2945
-65
1773
Podatek dochodowy
634
102
457
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2311
-167
1316

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8924
9926
8958
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8924
9926
8958
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9926
8958
10 274
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9926
8958
9074

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4058
-3061
417
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4058
-3061
417
Środki pieniężne na początek okresu
295
4353
1293
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4353
1293
1709

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Stanisław Wieczorek

Od 16 października 2002

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Fedio

Od 16 października 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Stanisław Wieczorek492150.00
OsobaAndrzej Fedio722150.00