Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / "CODEX"

"CODEX"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 listopada 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000139332


REGON

211244055


NIP

9271810394

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

120 250


Kapitał własny

17 744


Zysk brutto

1307


Dług

10 341

Zysk operacyjny

2133


Aktywa

62 179


Zysk Netto

1178

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
44 892
53 768
62 179
Pasywa razem
44 892
53 768
62 179

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
71 203
80 378
120 250
Koszty działalności operacyjnej
73 027
83 507
118 723
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1824
-3129
1527
Pozostałe przychody operacyjne
13 511
7657
2152
Pozostałe koszty operacyjne
11 196
4046
1546
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
491
482
2133
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
319
311
826
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
172
171
1307
Podatek dochodowy
82
24
128
Zysk (strata) netto (I-J-K)
90
147
1178

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
18 329
16 419
16 566
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
18 329
16 419
16 566
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
16 419
16 566
17 744
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
16 419
16 566
17 744

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
18
-9
-7
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
18
-9
-7
Środki pieniężne na początek okresu
23
41
32
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
41
32
25

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Waldemar Stanisław Waraksa

Od 21 listopada 2006

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarek Jacek Szymaniak58520.00
OsobaMaurycy Marek Szymaniak29520.00
OsobaKinga Maria Kaczmarek32520.00
OsobaBeata Grażyna Szymaniak56520.00
OsobaFryderyk Mikołaj Szymaniak36520.00