Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep / "STEELPRESS"

"STEELPRESS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"STEELPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 listopada 2002


Kapitał zakładowy

574 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000139691


REGON

630876747


NIP

7791630645

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

47 288


Kapitał własny

29 342


Zysk brutto

4374


Dług

2614

Zysk operacyjny

4742


Aktywa

38 810


Zysk Netto

3483

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
32 068
36 882
38 810
Pasywa razem
32 068
36 882
38 810

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
32 035
45 967
47 288
Koszty działalności operacyjnej
29 510
39 004
43 587
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2525
6963
3701
Pozostałe przychody operacyjne
1482
1463
1201
Pozostałe koszty operacyjne
1208
298
161
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2799
8129
4742
Przychody finansowe
5
2
0
Koszty finansowe
337
543
367
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2466
7588
4374
Podatek dochodowy
524
1383
891
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1943
6204
3483

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 692
25 859
25 859
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 692
25 859
25 859
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
19 635
25 859
29 342
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
19 635
25 859
29 342

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4726
-3619
-1119
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4726
-3619
-1119
Środki pieniężne na początek okresu
68
4793
1175
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4793
1175
56

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Hanna Smolińska

Od 28 kwietnia 2021

Prezes Zarządu

Krzysztof Smoliński

Od 26 listopada 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKrzysztof Smoliński5618100.00