Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH / Produkcja tkanin / Produkcja pozostałych tkanin / "ORSA - MOTO"

"ORSA - MOTO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ORSA - MOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 grudnia 2002


Kapitał zakładowy

23 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000141141


REGON

472042553


NIP

7321782056

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 947


Kapitał własny

38 453


Zysk brutto

-4669


Dług

8041

Zysk operacyjny

-4286


Aktywa

56 401


Zysk Netto

-2873

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
56 402
54 146
56 401
Pasywa razem
56 402
54 146
56 401

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
39 449
42 017
39 947
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
34 850
36 639
40 587
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
4598
5378
-640
Koszty sprzedaży
934
724
1168
Koszty ogólnego zarządu
4685
4407
3913
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-1021
248
-5721
Pozostałe przychody operacyjne
2341
146
1935
Pozostałe koszty operacyjne
831
99
500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
489
295
-4286
Przychody finansowe
129
0
0
Koszty finansowe
233
267
384
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
385
28
-4669
Podatek dochodowy
166
-122
-1797
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
219
149
-2873

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
33 957
34 176
34 325
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
33 957
34 176
34 325
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
34 176
34 325
38 453
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
34 176
34 325
38 453

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1817
1425
-1072
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1817
1425
-1072
Środki pieniężne na początek okresu
2452
635
2059
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
635
2059
987

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Enrico Mariotti

Od 29 lutego 2016

Prezes Zarządu

Alberto Fortunali

Od 21 grudnia 2020

Członek Zarządu

Radosław Olczyk

Od 11 maja 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"or-sat" Zakład Pracy Chronionej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1100.00