Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

10 grudnia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000142102


REGON

001089730


NIP

7690502673

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 877


Kapitał własny

7703


Zysk brutto

1415


Dług

0

Zysk operacyjny

1319


Aktywa

11 801


Zysk Netto

1145

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9626
10 750
11 801
Pasywa razem
9626
10 750
11 801

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
32 566
34 456
39 877
Koszty działalności operacyjnej
32 626
33 683
38 835
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-61
773
1043
Pozostałe przychody operacyjne
133
202
287
Pozostałe koszty operacyjne
1
13
11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
71
962
1319
Przychody finansowe
21
7
97
Koszty finansowe
0
0
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
93
968
1415
Podatek dochodowy
19
186
270
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
74
782
1145

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6290
6208
6949
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6290
6208
6949
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6208
6949
7703
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6208
6949
7703

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
349
1020
488
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
349
1020
488
Środki pieniężne na początek okresu
2442
2791
3812
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2791
3812
4299

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane