Polskiedane.io / PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO / Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana / "AMSORT"

"AMSORT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AMSORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 grudnia 2002


Kapitał zakładowy

65 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000142867


REGON

017172995


NIP

5222584872

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 996


Kapitał własny

8017


Zysk brutto

-3699


Dług

2431

Zysk operacyjny

-3633


Aktywa

38 094


Zysk Netto

-3721

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
34 848
51 113
38 094
Pasywa razem
34 848
51 113
38 094

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 938
83 972
39 996
Koszty działalności operacyjnej
35 486
78 917
43 633
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3452
5055
-3636
Pozostałe przychody operacyjne
51
1563
6
Pozostałe koszty operacyjne
5
623
2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3498
5994
-3633
Przychody finansowe
1
3
107
Koszty finansowe
418
236
173
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3080
5761
-3699
Podatek dochodowy
198
539
22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2882
5222
-3721

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
9010
10 720
14 360
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
9010
10 720
14 360
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 720
14 360
8017
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 720
14 360
8017

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
7649
-3183
-1986
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
7649
-3183
-1986
Środki pieniężne na początek okresu
2067
9716
6533
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
9716
6533
4547

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Ewa Yoko Staniewska

Od 12 października 2018

Członek Zarządu

Aleksandra Joanna Staniewska

Od 12 października 2018

Członek Zarządu

Krzysztof Arseniuk

Od 14 kwietnia 2011

Prezes Zarządu

Joanna Danuta Staniewska

Od 30 grudnia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEwa Yoko Staniewska35415.50
OsobaAleksandra Joanna Staniewska40415.50
OsobaKrzysztof Arseniuk44533.33
OsobaJoanna Danuta Staniewska66435.66